Kreativ62

Algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor Kreativ62 en klant. Hier kun je onze Algemene Voorwaarden nalezen. Voordat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, vragen wij je vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien je vragen hebt over onze voorwaarden, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Definities

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zoals hierna vermeld.

Kreativ62
Kreativ62 is een handelsnaam van Hem62. Hem62 is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64018792.

Opdrachtgever
De partij die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en de opdracht heeft gegeven voor het realiseren van een product of dienst van Kreativ62.

Product
Alle zaken die onderwerp zijn in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kreativ62.

Opdracht
De overeenkomst van opdracht tot levering van een product of dienst.

Overeenkomst
Elke overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Kreativ62

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Kreativ62 en de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Kreativ62 zijn overeengekomen.

Offertes

 1. Offertes worden schriftelijk gedaan.
 2. Offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offertes een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. Indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte indien de termijn is verlopen.
 4. Kreativ62 kan niet aan de offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

Wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen stelt Kreativ62 hiervan de de opdrachtgever zo spoedig mogelijk om de hoogte. De partijen gaan dan in overleg over aanpassing van de overeenkomst.
 2. Kreativ62 zal geen meerkosten in rekening brengen indien deze het gevolg zijn van omstandigheden die aan Kreativ62 kunnen worden toegerekend.

Uitvoering

 1. Kreativ62 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Kreativ62 heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
 3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Kreativ62 het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 4. De opdrachtgever zal, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Kreativ62.
 5. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Kreativ62 bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Kreativ62 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Kreativ62 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kreativ62 kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien de opdrachtgever zonder vooraf opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op Kreativ62 voor een periode van twee weken of langer, terwijl Kreativ62 veelvoudig contact heeft gezocht, is Kreativ62 gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten en/of te beëindigen. Kreativ62 is gerechtigd de opdrachtgever geen restitutie te betalen.

Tarieven

 1. Tarieven zijn in euro’s, exclusief BTW.

Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Kreativ62 opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Kreativ62 gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan Kreativ62 heeft verstrekt.

Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Kreativ62 aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Kreativ62 aan te geven wijze in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij niet tijdig betalen van de factuur, behoudt Kreativ62 zich het recht voor om te stoppen met de werkzaamheden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Kreativ62 geleverde zaken blijven eigendom van Kreativ62 totdat opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings-) verplichtingen.

Opschorting

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen.
 2. Indien Kreativ62 overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Kreativ62 bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Overmacht

 1. Kreativ62 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kreativ62 zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Kreativ62 is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Kreativ62.
 2. Kreativ62 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Kreativ62 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Kreativ62 en de opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 2. Indien Kreativ62 door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Kreativ62 zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kreativ62 en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Intellectueel eigendom

 1. Kreativ62 behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

 1. Zowel Kreativ62 als de opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, en andere relaties waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

Privacy

 1. De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan Kreativ62 verstrekt, zal Kreativ62 zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Kreativ62 mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is Kreativ62 niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Kreativ62 heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kreativ62 partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vastgesteld te Apeldoorn op 1 mei 2022